Doprava

Možnosti dopravy

  • Osobní odběr na pobočce ZDARMA (Bratislavská 3082, 690 02 Břeclav 2, CZ)
  • PPL - objednávka do výše 40.000,- Kč, platba předem 115 Kč vč. DPH
  • PPL - objednávka do výše 40.000,- Kč, platba dobírkou 140 Kč  vč. DPH
  • PPL - objednávka nad 40.000,- Kč ZDARMA

Dodací podmínky

1. Dodavatel předá produkt odběrateli v termínu dle potvrzené objednávky.

2. V případě prodlení dodavatele s dodávkou produktu je odběratel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny opožděně dodaného produktu za každý započatý kalendářní den prodlení od sjednaného smluvního termínu dodání.

3. Pokud není Cenovou nabídkou dodavatele navrženo jinak, jsou standardní dodací podmínky stanoveny EXW.

4. Pokud si odběratel zajišťuje dopravu svým dopravcem, na svůj vlastní účet, uvede to ve své objednávce. Vlastní dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním tomuto dopravci. Tímto předáním přechází nebezpečí škody na věci na odběratele. V tomto případě se má za to, že termín dodání je splněn uvolněním produktu k odběru (oznámení dodavatele odběrateli).

5. Pokud odběratel písemně neuvede, že sám odebere zboží přímo v provozovně dodavatele, je dodavatel oprávněn dopravit objednaný produkt jakýmkoliv vhodným způsobem do sídla odběratele. V tomto případě dopravu zajišťuje dodavatel.

6. Dodavatel dodá celé objednané množství najednou nebo v případě požadavku odběratele rozdělí objednané množství na dílčí dodávky.

7. Převzetím produktu se produkt stává majetkem odběratele. Tento je povinen převzetí potvrdit na dodací list nebo odpovídající doklad přepravce

8. Odběratel je povinen dodaný produkt při převzetí překontrolovat a při zjištění neshody ihned kontaktovat dodavatele a zaslat písemné oznámení o zjištěné neshodě v souladu s reklamačním řádem dodavatele.

9. Pokud je smluvními stranami dohodnuto vrácení logistického obalu, učiní tak odběratel dle předem sjednaných podmínek.

10. Pokud nebudou tyto obaly vráceny dle uvedených podmínek, má dodavatel právo účtovat odběrateli jejich plnou cenu dle aktuálně platného ceníku.

11. Pokud je odběratel v prodlení s úhradou svých závazků vůči dodavateli více jak 10 dní, je dodavatel oprávněn pozastavit výrobu a dodávku ze všech běžících smluv až do doby úhrady všech závazků odběratele dodavateli. Připsáním poslední dlužné částky na účet dodavatele začínají od začátku běžet sjednané lhůty plnění. Dodavatel je v těchto případech dále oprávněn požadovat zálohovou platbu na jejich realizaci – lhůty plnění pak začínají běžet dnem uhrazení zálohové faktury - připsáním částky na účet dodavatele.

12. Pokud nemůže dodavatel splnit své závazky přímo či nepřímo, z příčin, které nemůže ovlivnit (jako jsou např. válka, hrozba války, povstání, sabotáž, požár, teroristický útok nebo jeho hrozba, bouře, povodeň, výbuch, přírodní pohromy, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, stávka, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky dodavatele nebo jeho subdodavatelů, dodávky dodavatelů, změna celních předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu), a které jsou způsobilé mu zabránit v plnění smlouvy, dodavatel o tom neprodleně odběratele uvědomí a dohodne se na dalším postupu. Lhůta plnění se tím přiměřeně prodlouží. V těchto případech není povinna ani jedna smluvní strana nahradit druhé straně vzniklé škody včetně ušlého zisku.