Všeobecné obchodní podmínky

(VOP) společnosti AG-FOIL BOHEMIA s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti AG-FOIL BOHEMIA s.r.o., Bratislavská 3082, 690 02 Břeclav IČO: 26955261 (dodavatel) se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy nebo závazné objednávky.

2. Všeobecné obchodní podmínky stanovují hlavní zásady dodavatelsko-odběratelských vztahů, podmínky výroby, dodávek a nakládání s produkty ve smluvním vztahu sjednanými.

II. Objednávky, uzavírání smluv a jejich plnění

1. Vzájemné vztahy mezi dodavatelem a odběratelem jsou vždy upraveny smluvně, přičemž za uzavřený se považuje i vztah založený na základě dodavatelem potvrzené objednávky písemně nebo telefonicky.

2. Povinností odběratele při založení nového dodavatelsko-odběratelského vztahu, je poskytnout dodavateli veškeré své identifikační doklady, tj. zejména kopie výpisu z obchodního rejstříku o přidělení IČO, případně živnostenského listu, a osvědčení o registraci DIČ.

3. Odběratel dále dodá, pro realizaci svého požadavku (objednávky), veškeré dodavatelem specifikované podklady potřebné pro realizaci produktu a poskytne mu nezbytnou součinnost v souvislosti se specifikací všech parametrů dodávaného produktu (výrobních podkladů, rozměrů, korektur, vzorů, podmínek dodávek apod.).

4. Neposkytne-li odběratel dodavateli potřebné podklady nebo součinnost v přípravném období, vyhrazuje si dodavatel právo pozastavit zahájení výroby produktu až do doby, kdy tyto podmínky budou splněny a o dobu prodlení prodloužit dohodnutou lhůtu plnění.

5. Dodavatel má právo nepřijmout objednávku odběratele, který v minulosti řádně nesplnil své smluvní závazky.

6. Dodavatel neodpovídá za neshody věcné nebo obsahové v odběratelem dodaném a schváleném zadání (objednávce, podkladech), pokud na ně odběratel písemně neupozornil a nežádal jejich odstranění, nebo v případech, kdy dodavatel objednatele na neshody upozornil a objednatel přesto na jejich dodržení trval, stejně jako nemohl-li dodavatel tuto neshodu zjistit. Pokud bude těmito vlivy snížena kvalita zadání a následně kvalita výsledného produktu, nebude tato skutečnost posuzována jako neshoda (nekvalitní plnění) ze strany dodavatele.

7. Dodavatel neodpovídá za případné porušení duševního vlastnictví nebo autorských práv, kterých se ve smluvním vztahu (zadání produktu) dopustí odběratel. V případě uplatnění jakýchkoli sankcí vůči dodavateli z titulu takového porušení, je dodavatel oprávněn požadovat na odběrateli náhradu takto vzniklé škody.

8. Veškeré parametry dodávaného produktu jsou specifikovány v Cenové nabídce, případně grafickém náhledu, předložené před první realizací výroby produktu.

9. Minimální náležitosti poptávky produktu jsou:

 • název produktu a jeho přesné specifikace
 • množství v požadovaných jednotkách
 • rozměry produktu
 • použití
 • požadovaný termín dodání (den, měsíc, rok (případně hodinu))

10. Minimální náležitosti první objednávky produktu jsou:

 • interní označení (kód) produktu odběratele, pokud je stanoveno
 • název produktu a jeho přesné specifikace dle Cenové nabídky dodavatele
 • objednávané množství produktu
 • cena produktu dle Cenové nabídky dodavatele a číslo příslušné cenové nabídky
 • dodací adresa
 • fakturační adresa

11. Minimální náležitosti opakované objednávky produktu jsou:

 • referenční kód položky dodavatele (zkratka – viz. faktura / dodací list); připouští se i interní označení odběratele
 • název produktu
 • objednávané množství produktu
 • název produktu a jeho přesné specifikace dle Cenové nabídky dodavatele
 • požadovaný termín dodání
 • dodací adresa
 • fakturační adresa

12. Odběratel hradí dodavatelem stanovené náklady spojené s přípravou výroby - zejména za tiskové formy a výsekové nástroje. Tyto zůstávají jeho majetkem a jsou po dobu 12 měsíců od poslední realizace výroby produktu uloženy u dodavatele pro možné další použití. Pokud si je odběratel do 14 měsíců od poslední realizace výroby produktu nevyzvedne, dodavatel má právo s nimi naložit dle svého uvážení.

13. U některých výchozích materiálů, polotovarů pro výrobu (dále materiály nestandardní), které nejsou v běžné nabídce dodavatele, je jejich výrobcem požadováno minimální odběrové množství. Při plánování výroby produktu z těchto nestandardních materiálů dodavatel předem upozorní odběratele na tuto skutečnost. Odběratel je, v případě, že potvrdí takovou objednávku, povinen při první realizaci výroby produktu uhradit celé pořízené množství materiálu. Část materiálu, která případně nebude využita, dodavatel na své náklady uskladní odběrateli po dobu 6 měsíců od první realizace pro další možné použití. V následných realizacích (opakované výrobě) bude z ceny odečtena poměrná část uhrazené hodnoty vstupního materiálu. Pokud uplyne uvedená 6 měsíční lhůta, aniž by došlo k další realizaci, má dodavatel právo s nevyužitou částí materiálu naložit dle svého uvážení, bez předchozího upozornění odběratele.

14. Realizace produktu je zahájena vždy až na základě oběma stranami potvrzené smlouvy (objednávky). Výchozím podkladem pro uzavření smluvního vztahu (smlouva / objednávka) mezi oběma stranami, je Cenová nabídka zasílaná dodavatelem na základě písemné poptávky odběratele, specifikující požadavky na produkt. Na základě Cenové nabídky vystaví odběratel objednávku s náležitostmi dle čl. 10 a 11 Všeobecných obchodních podmínek. Potvrzením objednávky dodavatelem je uzavřena kupní smlouva.

15. Pokud se smluvní strany dohodnou na zrušení smlouvy, je odběratel povinen uhradit dodavateli veškeré, do toho okamžiku vynaložené prokazatelné náklady na realizaci, a to až do výše celkové smluvně dohodnuté ceny.

16. Dodavatel informuje odběratele o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu produktu nebo jeho zamýšlené použití.

17. Dodávaný Produkt bude zhotoven a dodán v kvalitě odpovídající možnostem příslušné výrobní technologie a objednávkou potvrzeným parametrům.

18. Dodavatel se může v dodávce, vzhledem k charakteristickým možnostem výrobní technologie, odchýlit od odběratelem specifikovaného množství, a to maximálně o +/-5% z celkového jednorázově dodávaného množství jedné položky. Odběratel je povinen plnění splňující toto kritérium odebrat a uhradit cenu za skutečně dodané množství.

19. Veškeré úkony dodavatele a odběratele lze činit taktéž v telefaxové či elektronické podobě.

20. Kontaktní adresa Dodavatele:

AG-FOIL BOHEMIA s.r.o., Bratislavská 3082, 690 02 Břeclav

office@agfoil.com, http://www.agfoil.cz

III. Kupní cena a platební podmínky

1. Cenová nabídka obsahuje návrh cen (nákladů) za realizaci požadavků zákazníka, včetně návrhu platebních podmínek.

2. Pokud není Cenovou nabídkou dodavatele navrženo jinak, rozumí se, že kupní cena je stanovena EXW (bez zahrnutých nákladů na dopravu).

3. K ceně produktu je připočítána platná sazba DPH, případně dalších daní a celních nebo jiných poplatků platných v době expedice produktu.

4. Platební podmínky jsou sjednávány individuálně, na základě návrhu v cenové nabídce dodavatele.

6. Odběratel je povinen uhradit dodavateli sjednanou kupní cenu za sjednaných podmínek.

7. Dodavatel vystavuje daňový doklad (originál faktury) ne dříve, než v termínu zdanitelného plnění, tj. v termínu expedice, společně s dodacím listem.

8. V případě prodlení odběratele s platbou je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení po datu splatnosti platby.

IV. Dodací podmínky

1. Dodavatel předá produkt odběrateli v termínu dle potvrzené objednávky. 2. V případě prodlení dodavatele s dodávkou produktu je odběratel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny opožděně dodaného produktu za každý započatý kalendářní den prodlení od sjednaného smluvního termínu dodání.

3. Pokud není Cenovou nabídkou dodavatele navrženo jinak, jsou standardní dodací podmínky stanoveny EXW.

4. Pokud si odběratel zajišťuje dopravu svým dopravcem, na svůj vlastní účet, uvede to ve své objednávce. Vlastní dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním tomuto dopravci. Tímto předáním přechází nebezpečí škody na věci na odběratele. V tomto případě se má za to, že termín dodání je splněn uvolněním produktu k odběru (oznámení dodavatele odběrateli).

5. Pokud odběratel písemně neuvede, že sám odebere zboží přímo v provozovně dodavatele, je dodavatel oprávněn dopravit objednaný produkt jakýmkoliv vhodným způsobem do sídla odběratele. V tomto případě dopravu zajišťuje dodavatel.

6. Dodavatel dodá celé objednané množství najednou nebo v případě požadavku odběratele rozdělí objednané množství na dílčí dodávky.

7. Převzetím produktu se produkt stává majetkem odběratele. Tento je povinen převzetí potvrdit na dodací list nebo odpovídající doklad přepravce

8. Odběratel je povinen dodaný produkt při převzetí překontrolovat a při zjištění neshody ihned kontaktovat dodavatele a zaslat písemné oznámení o zjištěné neshodě v souladu s reklamačním řádem dodavatele.

9. Pokud je smluvními stranami dohodnuto vrácení logistického obalu, učiní tak odběratel dle předem sjednaných podmínek.

10. Pokud nebudou tyto obaly vráceny dle uvedených podmínek, má dodavatel právo účtovat odběrateli jejich plnou cenu dle aktuálně platného ceníku.

11. Pokud je odběratel v prodlení s úhradou svých závazků vůči dodavateli více jak 10 dní, je dodavatel oprávněn pozastavit výrobu a dodávku ze všech běžících smluv až do doby úhrady všech závazků odběratele dodavateli. Připsáním poslední dlužné částky na účet dodavatele začínají od začátku běžet sjednané lhůty plnění. Dodavatel je v těchto případech dále oprávněn požadovat zálohovou platbu na jejich realizaci – lhůty plnění pak začínají běžet dnem uhrazení zálohové faktury - připsáním částky na účet dodavatele.

12. Pokud nemůže dodavatel splnit své závazky přímo či nepřímo, z příčin, které nemůže ovlivnit (jako jsou např. válka, hrozba války, povstání, sabotáž, požár, teroristický útok nebo jeho hrozba, bouře, povodeň, výbuch, přírodní pohromy, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, stávka, úplné nebo částečné zničení závodu či výrobní linky dodavatele nebo jeho subdodavatelů, dodávky dodavatelů, změna celních předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu), a které jsou způsobilé mu zabránit v plnění smlouvy, dodavatel o tom neprodleně odběratele uvědomí a dohodne se na dalším postupu. Lhůta plnění se tím přiměřeně prodlouží. V těchto případech není povinna ani jedna smluvní strana nahradit druhé straně vzniklé škody včetně ušlého zisku.

V. Balení

1. Všechny produkty dodavatele jsou balením přiměřeným způsobem chráněny proti poškození při manipulaci a přepravě.

2. Balení produktu je nezaměnitelným způsobem označeno (identifikace obsahu).

3. Standardní produkty dodavatele jsou baleny dle aktuální nabídky AG FOIL BOHEMIA s.r.o..

VI. Záruční podmínky

1. Na dodané produkty je poskytována záruka 12 měsíců od data výroby vyznačeném na obalu nebo data na dodacím listě pokud není uvedeno jinak, například formou poznámky ve faktuře nebo ustanovením ve smlouvě.

2. Kvalita dodávaných produktů se řídí pravidly uvedenými v čl. II.

3. Doporučené podmínky pro přepravu, skladování produktu:

 • uložení v nepoškozených, originálních obalech
 • relativní vlhkost běžného prostředí (50 ± 5%)
 • teplota (22 °C ± 2 °C)
 • skladování mimo dosah přímého slunečního záření, sálavého tepla
 • ochrana před zemní či jinou vlhkostí, znečištěním, povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením
 • spolu s produkty by neměly být uloženy látky, ze kterých se mohou uvolňovat chemické výpary, zejména látky obsahující změkčovadla, nebo rozpouštědla apod.
 • spotřebovávání nejstarších skladovaných produktů jako prvních
 • znovuzabalení částečně spotřebovaných produktů do jejich originálních obalů nebo dodavatelem doporučených

4. Zamýšlený způsob užití produktu i způsobu jeho aplikace je třeba předem konzultovat s dodavatelem.

VII. Reklamace

1. Reklamace se řídí Reklamačním řádem AG-FOIL BOHEMIA s.r.o. zveřejněném na http://www.paskyttr.cz(sekce „Informace“, stránka „Reklamační řád“).

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Při prodeji všech svých produktů dodavatel předpokládá, že se odběratel nezávisle a svobodně rozhodl o jejich vhodnosti pro zamýšlené užití.

2. Dodavatel odpovídá za případné škody vzniklé jeho činností do jeho skutečné výše, maximálně však do částky hodnoty nedodaného či vadně dodaného zboží.

3. Žádné zřeknutí se práv, nároků, žádné změny či dodatky výše uvedených podmínek nejsou možné a platné, pokud nejsou dohodnuty písemnou formou.

4. Podmínky sjednané kupní smlouvou, dodatkem ke kupní smlouvě nebo potvrzenou písemnou objednávkou mají před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami přednost. Všechny ostatní právní vztahy a povinnosti smluvních stran budou řešeny dle Obchodního zákoníku - Zákon č. 513/91 Sb. a předpisů následujících, platných v České republice.

5. Sporné otázky, které vyplynou z dodavatelsko odběratelských vztahů budou odběratele s dodavatelem řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor budou považovat za krajní řešení.

6. V případech překladu smluv a těchto Všeobecných obchodních podmínek do jiného jazyka je rozhodující výklad české verze.

7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, zveřejněné na http://www.paskyttr.cz, nabývají platnosti i účinnosti dnem 4. 1. 2010.

 

V Břeclavi 4. 10. 2010